Zarządzenie dyrektora z dnia 06.11.2020 r.

W dniu 5 listopada 2020 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które przedłuża okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek artystycznych do dnia 29 listopada 2020 roku. Od dnia 9 listopada 2020 roku placówki artystyczne zostały włączone do jednostek systemu oświaty, których działalność jest ograniczona.

Zajęcia w ognisku mogą być więc w tym okresie realizowane:

  • zdalnie - z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  • stacjonarnie - w związku z   § 2b ust. 4 - w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny, dyrektor placówki ma możliwość ustalenia innego sposobu realizowania tych zajęć.