Rekrutacja

REKRUTACJA

Rekrutacja do ogniska odbywa się w trybie ciągłym - możliwe jest więc zapisanie się na zajęcia w trakcie roku szkolnego. Kandydaci do ogniska przyjmowani są bez ograniczeń wiekowych, na podstawie złożonego wniosku (znajdującego się poniżej). W przypadku kandydatów niepełnoletnich wniosek taki podpisują rodzice (opiekunowie prawni).

Corocznie szkoła organizuje "Drzwi otwarte". Kandydaci oraz ich rodzice (opiekunowie prawni) będą mieli możliwość zwiedzenia budynku szkoły, konsultacji z nauczycielami, zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz wysłuchania prezentacji muzycznych.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO OGNISKA

 

 

REGULAMIN OGNISKA

Najważniejsze regulacje:

  • Wychowankowi przysługują 4 jednostki lekcyjne miesięcznie - zajęcia nauki gry na instrumencie lub śpiewu odbywają się 1 raz w tygodniu. Zajęcia, które wypadają w dniach ustawowo wolnych od pracy są realizowane w innym terminie dogodnym dla wychowanka i nauczyciela.
  • Termin zajęć indywidualnych ustalany jest przez ucznia lub rodzica bezpośrednio z nauczycielem, w czasie dogodnym dla obu stron.
  • Opłata uiszczana jest z góry, do dnia 5-go każdego miesiąca kształcenia.
  • W przypadku osób, które nie wywiązują się z terminowego uiszczania opłat może nastąpić zawieszenie zajęć.
  • Lekcja może być odwołana najpóźniej 24h przed ustalonym terminem zajęć, w przeciwnym wypadku zostanie naliczona normalna opłata za rezerwację miejsca;
  • W przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych (np. długotrwała choroba, uraz ręki) istnieje możliwość przełożenia pojedynczych zajęć w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym w terminie dogodnym dla obu stron. W takich przypadkach opłata może zostać ustalona indywidualnie, po uprzednim kontakcie z biurem.