Zarządzenie dyrektora

Dnia 29 marca 2021 roku  weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które przedłuża okres ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek artystycznych do dnia 11 kwietnia 2021 roku.

Zajęcia mogą być więc realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a przypadku braku takiej możliwości dyrektor ogniska może ustalić inny sposób realizacji zajęć (w tym w sposób stacjonarny - na podstawie wniosku złożonego przez rodzica ucznia/pełnoletniego ucznia według wzoru dostępnego w sekretariacie).